Vilvoords Kicker Verbond

Statuten

HOOFDSTUK I : STATUTEN

 

Algemeenheden.

 

Art. 1     De gehele organisatie is genoemd Vilvoords Kicker Verbond, afgekort V.K.V. met maatschappelijke zetel gevestigd te Vilvoorde of in één van de deelnemende lokalen.

 

Art. 2     De organisatie heeft tot doel het bijdragen tot ontwikkeling van de geestelijke en fysische opvoeding in het algemeen en van het tafelvoetbal in het bijzonder.

 

Art. 3     Er bestaat een hoofdbestuur in hetwelk afgevaardigden van de aangesloten clubs zetelen. Dit bestuur heeft als taak het volledige V.K.V. te besturen, en dit zowel op organisatorisch, sportief als financieel vlak.

 

Art. 4     Het hoofdbestuur bestaat uit 1 voorzitter, 1 vice-voorzitter, 1 secretaris, 1 schatbewaarder en  2  feestbestuurders. Meerdere van deze functies mogen door één enkele persoon uitgevoerd worden. Deze mag echter slechts één stem uitbrengen. Een minimum van 3 personen in het hoofdbestuur is vereist.

 

Art. 5     Een besluit moet op de vergadering de meerderheid van stemmen hebben. De hiërarchische orde is als volgt: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, schatbewaarder,  feestbestuurder, raadgevers.

 

Art. 6     Opdat een beslissing op een bestuursvergadering geldig zou zijn, moeten er tenminste 2 bestuursleden aanwezig zijn.

 

Art. 7     Elk bestuurslid, speler of niet, dient aangesloten te zijn bij het V.K.V.

 

Art. 8     De bestuursleden van het V.K.V. zijn, op aanvraag van één of meerdere aangesloten leden, herkiesbaar. Elk lid van het V.K.V., kan zich principieel kandidaat stellen als bestuurslid. De verkiezing van het bestuur gebeurt op een bijzondere bestuursvergadering. Een bestuurslid dat 3 x onverontschuldigd afwezig blijft op vergaderingen is niet meer herkiesbaar en wordt geschorst. Een nieuw lid zal verkozen worden op de eerstvolgende bestuursvergadering.

 

Art. 9     Het V.K.V. richt elk jaar minstens volgende kampioenschappen in:

              a) Beker van Vilvoorde

              b) Kampioenschap van Vilvoorde (Dubbel)

              c) Kampioenschap van Vilvoorde (Enkelspel)

              d) Vilvoordse competitie

 

Art. 10   Alle niet voorziene punten in de reglementen worden door het bestuur beslist.

 

Art. 11   Alle aangesloten leden zijn gehouden de reglementen te kennen en te eerbiedigen.

 

Art. 12   Er zal twee maal per jaar een algemene ledenvergadering georganiseerd worden waarop alle leden van het V.K.V. welkom zijn. De clubverantwoordelijken of een afgevaardigde zijn verplicht om deze vergaderingen bij te wonen.