Vilvoords Kicker Verbond

Reglement

V.K.V.  HOOFDSTUK II : ORGANIEKE REGLEMENTEN
 

Art. 1    Teneinde deel te kunnen nemen aan de wedstrijden ingericht door het V.K.V. moeten de clubs aangesloten zijn bij het V.K.V. en aan alle verplichtingen, zowel financiële als organisatorische, voldaan hebben.
 

Art. 2    De wedstrijden worden betwist op maandagavond 20.00 u. In de lokalen die op maandag hun sluitingsdag hebben worden de wedstrijden gespeeld op dinsdagavond 20.00 u.
 

Art. 3    Elke club dient een clubverantwoordelijke en een kapitein aan te duiden. Hun namen moeten ingevuld worden op het inschrijvingsformulier.


           Functie clubverantwoordelijke: hij is degene die alle belangen van zijn club ter harte neemt. Hij is degene die op de hoogte wordt gebracht en gehouden van alle veranderingen en vernieuwingen. Het is zijn taak zijn spelers op de hoogte te houden. Hij is ook degene die verplicht is aan de algemene vergaderingen deel te nemen (of te zorgen voor een vervanger). De clubverantwoordelijke is ook diegene die het wedstrijdblad online invult. Hij mag eventueel het paswoord doorgeven aan iemand van zijn ploeg die deze taak wenst te vervullen.


           Functie kapitein: hij is degene die fungeert als scheidsrechter tijdens competitiewedstrijden. Hij stelt ook de ploegen samen en vult het scheidsrechterblad in.
De clubverantwoordelijke en de kapitein moeten 2 verschillende personen zijn.
 

Art. 4    Wanneer geen officieel scheidsrechter door het bevoegd V.K.V. bestuur wordt aangeduid om een wedstrijd te leiden, zal deze geleid worden door de kapitein van de bezoekende ploeg. Bij een geschil zal hij met de kapitein van de thuisploeg tot een akkoord komen; de andere spelers mogen in deze beslissing niet tussenkomen; in geval geen akkoord, beslist de kapitein van de bezoekende ploeg. De wedstrijd moet in elk geval voortgezet worden. De kapitein van de thuisploeg heeft het recht om onder voorbehoud laten voort te spelen. Dit moet echter op het scheidsrechterblad vermeld worden.
 

Art. 5    A. Voor de competitie- en bekerwedstrijden wordt de ploeg gevormd door 6 spelers die per koppel worden opgesteld voor het begin van de match. De kapiteins van de 2 ploegen leggen tegelijkertijd de samenstelling van  hun ploeg voor aan diegene die belast is met het invullen van het scheidsrechterblad (kapitein van de thuisploeg of derde). Alle spelers, reservespelers inbegrepen, moeten op het scheidsrechterblad vermeld staan voor de aanvang van de match. De kapitein van de bezoekende ploeg vult eveneens een scheidsrechterblad in alvorens met de match te beginnen. De beide clubs zijn verantwoordelijk voor het invullen van het scheidsrechterblad. Bij verkeerd of onvolledig invullen worden de beide clubs beboet met 3 €. De kapiteins van de ploegen worden onderlijnd met 2 volle lijnen, de hulpkapiteins met 1 volle lijn. Deze 2 personen mogen niet samen een koppel vormen.
 

 B. Setvolgorde:
           Een match wordt beslist in 9 sets van maximum 20 ballen en in deze volgorde:
         

Set Nr Thuisploeg Bezoekers
1 A A
2 B B
3 C C
4 A B
5 B C
6 C A
7 A C
8 B A
9 C B
     


           De punten worden als volgt toegekend: 2 punten voor het koppel dat 11 doelpunten aantekent, 0 punten voor de verliezers, 1 punt voor elk koppel bij gelijk spel (10-10). Er zijn dus in totaal 18 punten te behalen per match. De club die het hoogst aantal punten behaalt wint de match en schrijft 2 punten bij op haar actief voor de klassering van de competitie. Bij gelijkspel (9-9) krijgen beide clubs 1 punt. Na afloop van de competitie zullen de clubs met hetzelfde puntentotaal geklasseerd worden volgens de behaalde setpunten. Nochtans bij het toekennen van de titel zullen de ex-aequo’s testmatchen moeten spelen.
C.         Uit blijk van loyaliteit en sportiviteit wordt er na elke match een drankje betaald aan de winnaars. (Dit kunnen we niet verplichten, maar laat ons de traditie in ere houden).
 

Art. 6    Een ploeg moet met minstens 4 spelers aanwezig zijn bij aanvang van de match. Deze twee koppels moeten beginnen te spelen in de volgorde vermeld op het scheidsrechterblad. Als op het ogenblik dat de set moet gespeeld worden door het ontbrekende koppel, dit koppel niet aanwezig is, dan verliest dit koppel de set met 11-0 en de volgende set moet onmiddellijk beginnen. Een speler mag nooit alleen aan een match beginnen. Indien het ontbrekende koppel (of speler) nog binnenkomt mogen zij spelen wanneer het hun beurt is. Een reservespeler kan slechts invallen als er een doelpunt gescoord is.
 

Art. 7    De wedstrijden beginnen om 20.00 u. De ploegen die aankomen tussen 20.00 u. en 20.30 u. mogen nog spelen maar dit moet vermeld worden op het scheidsrechtersblad (boete). Na 20.30 u. : forfait. Forfait wordt beboet met 25 € voor een match op verplaatsing (waarvan 12,50 € wordt doorgestort naar de benadeelde club)  en 12,50 € voor een match thuis.
 

Art. 8    De insteek voor de officiële wedstrijden wordt betaald door de thuisploeg.
 

Art. 9    De speeltafel moet vrijgemaakt worden voor de bezoekende ploeg van 19.30 u. tot 20.00 u. voor training. De insteek hiervoor wordt NIET betaald door de thuisploeg.
 

Art. 10  Iedere kapitein moet voor de aanvang van de match zijn ploegfiche kunnen tonen aan de scheidsrechter of kapitein van de tegenstrevers. Kan dit niet dan mag er gespeeld worden onder voorbehoud en met het nummer van de identiteitskaart.
 

Art. 11  Een wedstrijd kan door de scheidsrechter  worden stopgezet of uitgesteld wegens:
           - onbespeelbaarheid van het terrein
           - onvoldoende verlichting
           - materieel dat niet aan de voorschriften voldoet
           - muziek dat overdreven luid is.
           Als in de loop van een match het materieel niet meer aan de vereiste voorwaarden voldoet en het onmogelijk is dadelijk te herstellen kunnen de twee kapiteins overeenkomen om verder te spelen met gebrekkig materieel. Indien geen overeenkomst wordt de match voortgezet in een door het V.K.V. erkend lokaal zo kort mogelijk bij het lokaal van de thuisploeg. In elk geval gaat de match verder met de op dat ogenblik bereikte stand.
           - Toestand van de speelkas: De thuisploeg is verantwoordelijk voor de staat van het speelveld. De kicker moet in orde zijn. Wanneer er iets op het glas aangebracht wordt mag dit de “loop” van de bal niet doen afwijken.
 

Art. 12  Er mag gespeeld worden op “Jupiter” (behalve Eurosoccer), ABC, Royal Star of  “Black-Diamond” - tafels. Ronde baren, hele poppen, vaste hoeken, spelers en handvatten moeten vaststaan, ronde ballen zonder gaten, een goede verlichting, degelijk glas niet gebroken of gebarsten.
 

Art. 13  Drie forfaits, al dan niet opeenvolgend, in competitiewedstrijden en/of bekerwedstrijden  betekenen automatisch het algemeen forfait van de betrokken club. Bovendien wordt aan deze club een boete opgelegd van 37,50 € die onmiddellijk op het debet van haar rekening komt. Een forfait voor laattijdig toekomen komt NIET in aanmerking voor het algemene forfait.
 

Art. 14  De spelers die deel uitmaken van deze club of van een ontbonden club zijn verantwoordelijk voor de schulden van hun club. In dit geval, wanneer deze spelers zich opnieuw aansluiten, zal de schatbewaarder van het V.K.V. onmiddellijk het zesde deel van het bedrag van de schuld op het debet van de rekening van de nieuwe club brengen. Aan de nieuwe club om dit bedrag van de betrokkene terug te bekomen.
 

Art. 15  De thuisploeg is verplicht de uitslagen van de in haar lokaal betwiste wedstrijden telefonisch, per SMS of per e-mail door te geven aan het nummer dat door het bestuur werd aangeduid, en dit ten laatste op dinsdagavond 24.00 u. De thuisploeg dient eveneens het wedstrijdblad electronisch in te vullen op de website van het verbond (www.vilvoordskickerverbond.be) met het toegekende login en paswoord.
 

Art. 16  De wedstrijdbladen moeten door de thuisspelende ploeg bewaard worden tot op het einde van het seizoen. De wedstrijdbladen dienen gebruikt te worden bij eventuele geschillen en moeten kunnen voorgelegd worden aan het Bestuur.
 

Art. 17  Elke nalatigheid ten overstaan van de bondsreglementen wordt onder meer als volgt bestraft:
           - Een niet-getelefoneerde uitslag: 5 €
           - Laattijdige aankomst tussen 20.00 en 20.30 u.: 7,50 €
           - Niet komen opdagen: 12,50 € voor een thuismatch, 25 € voor match  op verplaatsing.
           - Spelers opgesteld onder valse naam: 25 € + verlies van de match met 18-0.
           - Niet-aangesloten speler opgesteld: 25 €  + verlies van de match met 18-0.
           - De clubs welke er mee ingestemd hebben om een wedstrijdblad in te vullen zonder de wedstrijd gespeeld te hebben of  om de uitslag van een wedstrijd te vervalsen zullen al hun spelers vermeld op het scheidsrechtersblad geschorst zien worden voor één kalenderjaar.
 

           Nota: De bedragen van alle bovenvermelde boeten mogen door het bestuur gewijzigd worden.
 

Art. 18  Voorwaarden voor een geldige klacht:
           - Bevestigd worden per brief binnen de 72 uur volgend op de feiten aan het algemeen secretariaat. In deze brief moeten alle bijzonderheden worden vermeld die deze klacht kunnen rechtvaardigen.
           - Elke niet-gegronde of plagerig geoordeelde klacht kan het voorwerp uitmaken van sancties.
           De klacht zal door het bestuur behandeld en beoordeeld worden na de beide partijen gehoord te hebben.
          
Art. 19  De voorzitter van het hoofdbestuur kan ten allen tijde onmiddellijk een beslissing nemen voor het oplossen van een geschil. Dit mag echter niet wanneer er reeds een beslissing werd genomen door het voltallige bestuur.
 

Art. 20  Een verandering van lokaal tijdens een lopend seizoen kan alleen als één of meer van volgende punten van kracht zijn:
 

           - Sluiting van het lokaal tijdens het seizoen.
           - Het ontbreken van een tafelvoetbalspel in het lokaal.
           - 2/3 van de spelers zijn akkoord om te veranderen van lokaal.
           Een verandering van lokaal kan altijd tussen het einde van het voorbije seizoen en de uiterste inschrijfdatum van het nieuwe seizoen.
 

Art. 21  In principe kan een officiële match nooit worden uitgesteld. Het uitstel kan evenwel worden toegestaan in geval van heirkracht (ongeval, zware weersomstandigheden,...) of bij akkoord van de twee betrokken clubs.
           In dit geval moet men de dag van de match het bestuur hiervan op de hoogte brengen.  
De betrokken clubs spreken onderling een datum af om de uitgestelde wedstrijd te spelen. Deze wedstrijd MOET echter doorgaan binnen de 2 weken volgend op de dag van uitstel en op eender welke dag. Indien niet, forfait voor beide clubs. Het Bestuur is gemachtigd om een speeldag op te leggen indien geen overeenkomst wordt bereikt.
Het bestuur of haar voorzitter is steeds gemachtigd om de gegrondheid van de aanvraag na te gaan en te betwisten. Bij niet gegronde reden kunnen sancties volgen.
 

Art. 22  Elk jaar richt V.K.V. kampioenschappen van Vilvoorde Enkelspel en Dubbelspel in. Elke club is verplicht met minstens 2 spelers deel te nemen aan het kampioenschap Enkelspel Regionaal,  met minstens 4 spelers aan het kampioenschap Dubbelspel Regionaal, 1 speler voor het Open Enkelspel en 2 spelers voor het Open Dubbelspel. Bij volledige afwezigheid wordt een boete gelijk aan een forfait op verplaatsing aangerekend PER DISCIPLINE. 3 FORFAITS = FORFAIT GENERALE VOOR DE REST VAN HET SEIZOEN !! Bij gedeeltelijke afwezigheid wordt een boete van 12,50 € per discipline aangerekend.
 

Art. 23  Alle wedstrijden waar een prijs aan verbonden is in Competitie en Bekermatchen worden betwist in het hoofdlokaal. Wanneer het hoofdlokaal één of meerdere ploegen bezit die gebeurlijk zulk een prijzenmatch moeten spelen, zal deze match gespeeld worden in een neutraal lokaal bepaald door loting, dit om thuisvoordeel uit te schakelen. De Voorzitter mag ten alle tijde van hoofdlokaal veranderen indien hij dit nodig acht.